ja

10 november 2016 11:30 - 13:00 uur

Angst(behandeling) bij kinderen: De rol van ouders

Symposium | Baroniezaal

Voorzitter Bonny van Steensel

Angststoornissen zijn één van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen. Ouders worden verondersteld een rol te spelen in het ontstaan en in stand houden van angst bij kinderen. Onderzoek laat echter ook zien dat de betrokkenheid van ouders bij de angstbehandeling geen meerwaarde is voor de effectiviteit van de angstbehandeling. Dit symposium bestaat uit een vijftal presentaties die vanuit verschillende invalshoeken de rol van ouders. In de eerste presentatie laat Jeanine Baartmans via netwerk analyses zien hoe angstsymptomen van het kind al dan niet samenhangen met angstsymptomen van moeders en vaders. In de tweede en derde presentatie wordt gekeken naar intergenerationele verbanden tussen de angst van het kind en de ouder. In de tweede presentatie, verzorgd door Rianne van Niekerk, worden bevindingen van top-down onderzoek getoond waarbij gekeken is naar de interpretatiebias van kinderen van angstige ouders. In de derde presentatie, verzorgd door Liesbeth Telman, wordt een bottum-up benadering gebruikt waarbij onderzocht is hoe vaak angststoornissen voorkomen bij vaders, moeders en brussen wanneer het kind een angststoornis heeft en is aangemeld bij een GGZ-instelling. In de vierde en vijfde presentatie wordt de ouderlijke betrokkenheid in de angstbehandeling van kinderen onderzocht. Specifiek wordt gekeken naar twee doelgroepen waarbij ouders mogelijk een groter aandeel hebben in de behandeleffectiviteit. Cathy van der Sluis onderzocht een oudergerichte CGT en een kindgerichte CGT voor jonge kinderen (4-7 jaar). Bonny van Steensel onderzocht de rol van angstige ouders en het gezinsfunctioneren voor kinderen met angststoornissen, met en zonder een autisme spectrum stoornis. In de presentatie van Cathy van der Sluis en Bonny van Steensel wordt tevens ingegaan op de aanpassingen van CGT voor de besproken doelgroepen.